top of page

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA

ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

PHOENIX SWISS MED S.R.L., o societate înființată în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în București, Sectorul 1, str. Washington, nr. 46, parter, camera 1, ap.1, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11177/2011, CUI 2911463, în calitate de Operator de date cu caracter personal sau Persoana împuternicită, prelucrează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecţia datelor), datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna credință şi în realizarea scopurilor specificate în prezenta Notă de informare.

Societatea are calitatea de operator de date cu caracter personal, fiind înregistrată în Registrul de Evidenţă al Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în baza Notificării nr.

 

 1. Operatorul de date cu caracter personal:

PHOENIX SWISS MED S.R.L. este o societate română constituită şi funcţionând conform legilor din România, care, în calitatea sa de operator, stochează cu bună credinţă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în conformitate cu legislaţia aplicabila, respectând pe deplin principiile prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri legitime, conform articolului 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

 2. Date cu caracter personal:

În calitatea dumneavoastră de pacient al Phoenix Imagistic Center S.R.L., denumit în continuare si “Persoană vizată“, precum şi în calitate de rudă a pacienților Phoenix Imagistic Center S.R.L. sau, după caz, însoțitor al acestora ori de împuternicit al acestora, Societatea vă informează în mod expres, prin prezenta Notă de Informare, în conformitate cu articolele 12 şi 13 din Regulamentul General UE privind protecția datelor, cu privire la prelucrarea şi stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în condiţiile descrise în prezenta Notă de Informare:

 • Informații generale: nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon, data nașterii, CNP, ID de pacient, loc de muncă, certificat de naștere, Copie CI, semnătura, naționalitate, sex, pacient/mamă/tată;

 • Date de sănătate sau conexe activității operatorului în legătură cu pacienți:

o   simptome, diagnostic, antecedente (heredocolaterale, fiziologice şi patologice), tipul intervenției, acte ce țin de activitatea medicală, cum ar fi recomandare medic familie, raport medical, cod diagnostic, tipul de program prin care vine (management boala cronică/acută) semnătura pacientului, calitatea de asigurat CNAS, card de sănătate, bilet de trimitere, date card de sănătate, foaia de observație, investigații, ziua/ora/locația recoltării, diagnostic prezumtiv, informații stare de sănătate, alergii, medicație prescrisă pentru diverse patologii, card de identificare oferit de compania asigurătoare, informații medicale în urma realizării consultului, greutate, înălțime, diagnostic, fumător/nefumător, grupă sanguină, RH, istoric medical, externări, scrisori medicale, talon pensie, după caz, bilet externare, cod indemnizație, medicația și modul de administrare,

o   certificat de naștere pentru copii, dosar medical pediatric, nume şi prenume minor, certificat vaccin,

o   date de sănătate necesare pentru teste prenatale non invazive (inclusiv rasa, sarcini antecedente, greutate, înălțime, fumător sau non), după caz,

o   datele programării, date privind consultațiile si analizele, data recoltării, codul de proba, RMN,

o   nume si prenume medic,

 • Date privind imaginea: voce, imagine video a persoanei vizate;

 • Date privind situația debitelor: situația debitelor, istoric financiar în cadrul Phoenix Imagistic Center S.R.L., etc..

 • Date referitoare la profilarea utilizatorilor site-ului Phoenix Imagistic Center S.R.L: vârsta, sex, IP, date de trafic, date de geo-localizare, dispozitiv utilizat, sistem operare, cuvinte cheie căutate de utilizator conform intereselor sale;

 

 3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Phoenix Imagistic Center S.R.L în scopuri legitime legate de prestarea serviciilor medicale sau de produsele și serviciile Phoenix Imagistic center SRL, conform legii aplicabile, respectiv cu obținerea consimţământului Persoanei vizate în condițiile art. 6 alin. 1 lit. a) sau articolului 9 alineat 2) litera a) din Regulamentul UE privind protecția datelor, în scopul prestării serviciilor medicale conform articolului 9 alineat 2) litera h) din Regulamentul UE privind protecția datelor, în vederea urmăririi unui interes legitim in condițiile art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE privind protecția datelor sau de îndeplinire a unor obligații legale corelative potrivit art. 6 alin. 1 lit. c) din același act normativ), după cum urmează:
 

 1. a)      Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu 9 alineat 2) litera h) din Regulamentul UE privind protecția datelor, cum ar fi pentru încheierea și executarea contractelor de abonament servicii medicale; în vederea realizării programărilor în unitățile medicale sau prin Call Center, în vederea realizării actului medical conform nevoilor pacienților, a analizelor medicale, în vederea stabilirii diagnosticului, precum și alte servicii medicale conform situației specifice fiecărui pacientului.
   

 2. b)      Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării serviciilor către Casele de Asigurări de Sănătate sau de către asiguratorul extern, conform art. 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale a Operatorului;
   

 3. c)      Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv în vederea executării contractelor încheiate cu persoanele vizate, a întocmirii documentelor fiscale și încasarea sumelor de plata de la pacienți persoane fizice, inclusiv recuperarea debitelor și a facturilor emise de furnizori și realizarea plății acestora;
   

 4. d)      Prelucrarea datelor în interesul legitim al Operatorului, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, cum ar fi raportările, realizarea evidentei serviciilor medicale, evidența programărilor în aplicațiile IT dedicate, soluționarea reclamațiilor și cererilor primite din partea pacienților sau altor persoane vizate, gestionarea corespondentei uzuale, încheierii și executării contractelor cu societati de asigurare, arhivarea foilor de observație, a imagisticii (RMN, CT, radiografii), întocmirea fișelor de consum, controlului accesului vizitatorilor în saloanele Clinicii Phoenix Imagistic Center SRL, redactare registru analize pacienți pe secții; al realizării de operațiuni de audit; dezvoltării de aplicații IT și testare a acestora; în scopul supravegherii prin camere video a spațiului operatorului pentru asigurarea pazei bunurilor și persoanelor; prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul reprezentării societății în fața instanțelor de judecată și a autoritatilor publice, realizarea procedurilor de recuperare a creanțelor, după caz, conform articolului 6 alineat 1) litera c) si f) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv realizarea interesului legitim al operatorului de recuperare a creanțelor sale sau de exercitare a drepturilor ale legitime de apărare;
   

 5. e)        Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării activității de promovare către clienți sau potențiali clienți prin newsletter electronic sau sms – marketing direct, conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de persoana vizată, în prealabil;
   

 6. f)        Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru promovarea serviciilor prin utilizarea imaginilor/fotografiilor pacienților și medicilor (pe website, Facebook, etc.), conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de persoana vizată, în prealabil;

 7. g)      Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de marketing/ vânzări servicii în cadrul evenimentelor dedicate, conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de persoana vizată, în prealabil;

 8. h)        Prelucrarea datelor cu caracter personal, prin înregistrarea apelurilor telefonice, în scop de eficientizare a serviciilor medicale, conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de pacient, în prealabil;

În cazul în care Societatea va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

 
4. Durata prelucrării datelor:

În cadrul scopurilor legate de activitatea Phoenix Imagistic Center S.R.L., datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:

 • Datele dumneavoastră care sunt necesare în scopuri legate de serviciile medicale vor fi stocate pe durata contractului de prestări servicii medicale, respectiv pe perioada de timp necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale prevăzute de legislaţia aplicabilă constând în 20 de ani.

 • Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea;

 • Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor, respectiv a înregistrării apelurilor telefonice şi a opiniei dumneavoastră privind serviciile Phoenix Imagistic Center S.R.L. se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, respectiv în conformitate cu temeiurile prevăzute de legislația in vigoare;

 • Prelucrarea datelor în scop de marketing va avea loc pe durata relației contractuale cu Phoenix Imagistic Center S.R.L., precum și după încetarea acesteia. În situația în care persoana vizată își retrage consimţământul de marketing direct, datele sale nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii cconsimţământului.

 • Datele postate cu acordul persoanei vizate pe site-ul Operatorului sau pe pagina sa de Facebook se vor stoca pe o durata de 3 ani, conform acordului persoanei vizate.

 • De asemenea, datele persoanei vizate pot fi prelucrate și pe durata existenței unei obligații legale pentru păstrarea datelor dumneavoastră, respectiv pe durata de existență a unui alt temei justificativ legal, în conformitate cu exigențele art. 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor.

 

 4. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Datele prelucrate în scopurile prevăzute mai sus sunt necesare în vederea fie a încheierii sau executării contractului încheiat cu dumneavoastră, fie pentru respectarea unei obligații legale a Operatorului, astfel că refuzul dumneavoastră în a transmite Operatorului aceste date poate determină imposibilitatea acestuia de prestare a serviciilor medicale, respectiv a încheierii unei relații contractuale pentru prestarea de servicii medicale.

În situația în care nu sunteți de acord cu operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră întemeiate pe consimţământul dumneavoastră, vă precizăm că acest aspect nu va avea nicio consecință în ceea ce privește prestarea către dumneavoastră a serviciilor medicale de către PHOENIX SWISS MED S.R.L.

 5. Persoanele împuternicite/Destinatari/Operator asociat:

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către următoarele persoane, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

 1. Furnizorii de prestări servicii cum ar fi, dar fără a se limita la furnizori de servicii și sisteme IT, partenerii contractuali (avocați, consultanți, contabili, cenzori si auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise), clinici partenere, etc. precum și toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Societatea va contracta servicii și produse și care au luat măsuri adecvate de protecţie, conform prevederilor legale, pentru a asigura că aceştia îşi respectă obligaţiile privind protecţia datelor cu caracter personal. În cazul în care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activităţile care implică prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanţii vor fi supuşi aceloraşi obligaţii în ceea ce priveşte implementarea măsurilor de securitate, tehnice şi organizatorice prevăzute de Regulamentul General UE privind protecția datelor, dar și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE. La cerere, gratuit și în condiții de confidențialitate vă putem pune la dispoziție o listă a opertorilor asociați ce prelucrează datele dvs. personale.
   

 2. Părţile contractante ale Societătii, care au calitatea de operator asociat conform art. 26 din RGDP, respectiv: societăți ce oferă angajaților și rudelor acestora pachete de servicii medicale, societăți de asigurări. La cerere, gratuit și în condiții de confidențialitate vă putem pune la dispoziție o listă a opertorilor asociați ce prelucrează datele dvs. personale.
   

iii.            Operatori asociați: în cazul polițelor de asigurare de sănătate Asiguratorul are calitate de Operator asociat.
 

 1. Alte societăţi din UE si Elvetia, cum ar fi Phoenix Swiss Med GMBH;
   

 2. Autorităţi ale statului precum Casa de Asigurări de Sănătate, DSP, autoritatea fiscală, etc. pe baza competenţelor acestora prevăzute de legea aplicabilă.
   

 3. Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.
   

 4. Transferul datelor cu caracter personal:

In cadrul activitatii de second opinion, datele cu character personal vor putea fi transferate catre Phoenix Swiss Med GMBH din Elvetia, doar in baza acordului dumneavoastra liber exprimat.
 

 6. Drepturile dumneavoastră în ceea ce priveşte datele cu caracter personal:

Dorim să vă informăm, de asemenea, că, potrivit articolelor 12-22 din Regulamentul General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, aveţi următoarele drepturi:

 1.   dreptul la informare şi de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal,

 2. dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră,

iii. dreptul de a fi uitat/dreptul la ştergerea datelor;

 1. dreptul la restricţionarea prelucrării;

 2. dreptul la portabilitatea datelor;

 3. dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, în cazul datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu Articolul 6 alineatul 1) litera e) sau f), inclusiv crearea de profiluri în baza acestor prevederi, respectiv pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul, respectiv în scopul intereselor legitime ale Operatorului;

vii. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă ca aveți dreptul de a solicita şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, în scopul evaluării unor trăsături de personalitate, precum abilităţile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastră la locul de muncă;

viii. dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau orice instanţe competente.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteţi contacta Phoenix Imagistic Center SRL printr-o solicitare scrisă, datată şi semnată sau prin email la adresa:  rezultatebucuresti@cdphoenix.ro.

 

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Societate, conform Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

De asemenea, vă comunicăm datele de contact ale Phoenix Imagistic Center SRL unde puteti transmite orice solicitare sau informatie in legatura cu protecția datelor, respectiv adresa poștala București, Sectorul 1, str. Washington, nr. 46, parter, camera 1, ap.1, Romania, adresa de email rezultatebucuresti@cdphoenix.ro. și numărul de telefon 0732660173.

 

 7. Alte aspecte:

Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integritătii și confidențialității datelor conform art. 25 și 32 din Regulamentul General UE.

 

Echipa

PHOENIX SWISS MED S.R.L.

bottom of page